Hello Website

Algemene Voorwaarden

Versie 0.84
19 november 2019

Definities

 • Hello Website: de eenmanszaak Pixelwerk (KvK-nummer 09150786) die onder de handelsnaam 'Hello Website' software-producten en overige ICT-diensten verhuurt en verkoopt aan het MKB.
 • De ondernemer: de bedrijfsmatige klant die als natuurlijk persoon of als rechtspersoon Hello Website inschakelt voor de huur en/of koop van software-producten en/of overige ICT-diensten.

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zien op iedere afspraak in het algemeen en iedere overeenkomst in het bijzonder die tussen Hello Website en de ondernemer wordt gesloten.
 • Hello Website kan deze algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig wijzigen en zal bovenaan deze pagina aangeven welke versie het betreft en wanneer deze versie is gepubliceerd.
 • Hello Website doet uitsluitend zaken met startende ondernemers en kleine organisaties. Hello Website mag uitgaan van een grotere mate van verantwoordelijkheid bij deze doelgroep dan bij particulieren.
 • Vorderingen die de ondernemer op Hello Website heeft zijn onoverdraagbaar en niet te verpanden.

Betaling

 • Betaling voor de huur of koop van een product of dienst geschiedt voorafgaand aan levering danwel beschikbaarstelling van dat product of die dienst.
 • Openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken behoeven geen ingebrekestelling of anderzijds een waarschuwing alvorens Hello Website de bij de betreffende ondernemer horende website offline kan halen zolang als dat de factuur nog niet is voldaan.
 • Door Hello Website gemaakte uren aan overwerk voor de ondernemer worden in rekening gebracht volgens het dan geldende uurtarief van Hello Website, tenzij anders afgesproken.
 • Betaling kan alleen giraal worden voldaan, tenzij anders afgesproken.
 • Onbetaalde facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken, mogen bij de ondernemer door Hello Website afgeschreven worden, middels automatische incasso van een reeds bekend bankrekeningnummer gelieerd aan de ondernemer, zodra Hello Website redelijkerwijs ervan uit mag gaan dat betaling uit eigen beweging achterwege zal blijven.

Aard van de overeenkomst

 • De website software blijft eigendom van Hello Website. De website content - zoals teksten, afbeeldingen, video's, huisstijl, etc. - blijft eigendom van de ondernemer.
 • De aan de ondernemer beschikbaar gestelde website software wordt verhuurd tegen regelmatig terugkerende huurpenningen. Dit zou je ook een 'abonnement' kunnen noemen, of 'Software as a Service'.
 • De aan de ondernemer geleverde ICT-dienst wordt verkocht tegen een eenmalig aankoopbedrag. De ondernemer wordt hiermee eigenaar van het eindproduct van de betreffende dienst, voor zover van toepassing.

Aansprakelijkheid

 • Hello Website is niet aansprakelijk voor fouten van toeleveranciers. Binnen de grenzen van de redelijkheid doen we er alles aan om fouten zo spoedig mogelijk op te lossen.
 • Eventuele aansprakelijkheid van Hello Website voor fouten beperkt zich tot hooguit de factuurkosten voor de producten en diensten die de ondernemer bij Hello Website afneemt. Hello Website kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.
 • De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het maken en hebben van backups van zijn content.
 • Fouten of andere onjuistheden dient de ondernemer binnen zeven dagen na ontdekking door te geven aan Hello Website.
 • De ondernemer die in de hoedanigheid van een rechtspersoon producten en/of diensten afneemt bij Hello Website is tevens persoonlijk aansprakelijk.
 • De aandeelhouders van een rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt bij Hello Website zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de gemaakte afspraken en gesloten overeenkomsten.
 • De ondernemer is te allen tijde zelf aansprakelijk voor de geplaatste content op de website of andere systemen van Hello Website.

Beeindiging en tussentijdse opzegging

 • Het huurabonnement eindigt automatisch na verloop van de huurtermijn. Hello Website kan al dan niet een verlenging voorstellen, al dan niet na verzoek van de ondernemer.
 • Tussentijdse opzegging van het huurabonnement is per direct mogelijk. Restitutie van reeds betaalde facturen of kwijtschelding van nog onbetaalde facturen is niet mogelijk, maar Hello Website zal bij een tussentijdse opzegging meewerken om de domeinnaam van de ondernemer spoedig klaar te zetten voor verhuizing of de website van ondernemer spoedig offline te halen.

Klachten en geschillen

 • Klachten dienen schriftelijk en ondubbelzinnig aan Hello Website te worden doorgegeven.
 • Een klacht die per e-mail aan Hello Website wordt doorgegeven, wordt gezien als schriftelijk zodra Hello Website een leesbevestiging terug heeft gestuurd.
 • De ondernemer gunt Hello Website een redelijke en billijke termijn om klachten op te lossen. De ondernemer en Hello Website spreken samen af wat zij een redelijke en billijke termijn vinden zodra van een klacht sprake is.
 • De enige bevoegde rechtbank bij een geschil is in Nijmegen, of een andere rechtbank zo dicht als mogelijk bij Nijmegen. Dit geldt ook voor buitenlandse ondernemers.
Hello Website